top of page

REGULAMIN

Regulamin platformy zakupowej bimfurniture.com

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania platformy zakupowej bimfurniture.com dostępnej pod adresem internetowym www.offer.bimfurniture.com, zwanej w dalszej części Regulaminu Platformą, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników będących Przedsiębiorcami, którzy posiadają założone Konto Użytkownika i którzy zaakceptowali postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Platforma prowadzona jest przez BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234780, REGON 060032855, NIP: 918-10-00-98, telefon: 84 688 10 58, poczta elektroniczna: drop@bim-meble.pl, zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą lub Usługodawcą.

 

§ 2

Pojęcia użyte w Regulaminie, oznaczają odpowiednio:

 1. Platforma – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy, przeznaczony dla Przedsiębiorców, umożliwiający składanie zamówień na Towary, dostępny pod adresem www.offer.bimfurniture.com

 2. Kupujący– podmiot będący Przedsiębiorcą (nie będący konsumentem) który zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę Sprzedaży Towaru za pośrednictwem Platformy, 

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,

 4. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługodawca/Sprzedawca - BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Nadstawna 12a, 23­400 Biłgoraj, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234780, REGON 060032855, NIP: 918-10-00-98, telefon: 84 686 57 27, poczta elektroniczna: drop@bim-meble.pl

 6. Formularz Rejestracji - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej  Platformy umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta użytkownika,

 7. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługi świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy, do której zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 8. Użytkownik – podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, będący Przedsiębiorcą.

 9. Konto użytkownika - utworzona przez Usługodawcę w wyniku rejestracji Użytkownika usługa świadczona drogą elektroniczną oznaczona wskazanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej (loginem) i wybranym przez niego hasłem, która polega na udostępnieniu Użytkownikowi zbioru zasobów przechowywanych w Platformie udostępnionej pod adresem internetowym www.offer.bimfurniture.com oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym przechowywana jest, m.in. historia dokonanych czynności przez Użytkownika oraz podane przez niego dane.

 10. Towar – rzeczy ruchome, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem Platformy.

 11. Formularz Zamówienia - usługa świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez interaktywny Formularz dostępny za pośrednictwem Platformy.

 12. Koszyk - element funkcjonalny Platformy, który umożliwia Kupującemu wybór i modyfikację poszczególnych Towarów z oferty Sprzedającego, które zamierza zamówić.

 13. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na automatycznej dystrybucji informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2020.344 z późn. zm.), która wykonywana jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 14. Regulamin - niniejszy dokument dostępny w każdym czasie na stronie głównej Platformy pod adresem internetowym www.offer.bimfurniture.com, który również jest dostępny do pobrania pod linkiem www.offer.bimfurniture.com/regulamin.

 15. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

 16. Umowa sprzedaży - umowa zawierana za pośrednictwem Platformy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, do której zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny, do której zawarcia dochodzi po złożeniu przez Sprzedawcę oświadczenia woli Kupującemu o przyjęciu Zamówienia.

 

§ 3

 1. Z Platformy korzystać mogą wyłącznie Kupujący posiadający założone Konto użytkownika.

 2. Warunkiem korzystania z Platformy jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Wszyscy Użytkownicy korzystający z Platformy zobowiązani są do używania jej w sposób zgodny z  przeznaczeniem, a także z dobrymi obyczajami i z przepisami prawa.

 3. Do przeglądania asortymentu Platformy i składania zamówień na Towary niezbędne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika, konta poczty elektronicznej oraz dysponowanie komputerem lub innym urządzeniem multimedialnym, wyposażonym w przeglądarkę internetową i posiadającym dostęp do sieci internetowej.

 

§ 4

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy udostępnia Użytkownikom następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Konto użytkownika - z którego korzystanie jest możliwe po uprzednim prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji i zatwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się", a następnie aktywowaniu konta, po uprzednim zatwierdzeniu wniosku o założenie konta przez Usługodawcę. Aktywacja konta następuje w wyniku kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Z chwilą aktywacji konta, pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

 2. Newsletter – usługa polegająca na otrzymywaniu przez Użytkownika, drogą elektroniczną, na adres e-mail Użytkownika, bezpłatnych informacji handlowych, marketingowych i innych informacji dotyczących Towarów oferowanych za pośrednictwem Platformy, pochodzących od Usługodawcy. Korzystanie z tej usługi jest możliwe w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji z oświadczeniem wyrażającym wolę otrzymywania w/w informacji, w trakcie wypełniania Formularza Rejestracji lub za pośrednictwem Konta użytkownika. Usługa będzie świadczona po jej aktywowaniu w wyniku kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej lub po aktywacji Konta - na czas nieokreślony,

 3. Zawieranie umów sprzedaży Towarów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem udostępnionego za pośrednictwem Platformy formularza zamówienia,

 1. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 przez Użytkowników nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.

 2. Założenie Konta użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Platformy. Założenie konta wymaga podania następujących danych: loginu, hasła, pełnej nazwy firmy (w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami obejmującej również imię i nazwisko przedsiębiorcy), Numeru Identyfikacji Podatkowej, imienia i nazwiska przedstawiciela Użytkownika umocowanego do zawierania umów sprzedaży, którego upoważnienie do działania wynika z odpowiednich rejestrów lub dołączonego pełnomocnictwa, siedziby firmy (miejscowość, kod, ulica, nr budynku/lokalu), adresu e-mail oraz akceptacji postanowień Regulaminu.

 3. Usługodawca przed założeniem konta uprawniony jest do weryfikacji podanych danych, w szczególności weryfikacji czy Użytkownik jest Przedsiębiorcą. Usługodawca uprawniony jest do odmowy rejestracji konta użytkownika w szczególności w przypadku gdy podane dane są nieprawidłowe lub budzą wątpliwości, podmiot dokonujący rejestracji nie jest Przedsiębiorcą.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia konta przed dostępem nieuprawnionych osób. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony przyjmują, iż wszelkie Zamówienia złożone za pośrednictwem konta użytkownika pochodzą od osób uprawnionych do działania w imieniu Użytkownika.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych podczas zakładania konta użytkownika. Za wszelkie zaniechania i opóźnienia związane z brakiem aktualizacji danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 6. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z każdej z usług świadczonych drogą elektroniczną w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, poprzez:

 1. wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta użytkownika,

 2. wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drop@bim-meble.pl lub pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności reklamacje związanie z działaniem Platformy, Użytkownicy mogą składać elektronicznie lub pisemnie na adresy wskazane w ust. 7 lit b) powyżej.

 2. Usługodawca będzie rozpatrywał wszelkie reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana na adres lub adres poczty elektronicznej, wskazany przez składającego reklamację Użytkownika.

 3. Usługodawca ma prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, czy też praw osób trzecich, jak również utraty przez niego statusu przedsiębiorcy. Stosowne oświadczenie zostanie przesłane do Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając w tym celu stosowne oświadczenie do Użytkownika na podany przez niego adres lub adres poczty elektronicznej.

 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, bądź rezygnacja z niej przez Użytkownika nie ma wpływu na zobowiązania i uprawnienia Sprzedawcy i Kupujących wynikające z zawartych umów sprzedaży, w tym na wynikające z nich rozliczenia i uprawnienia oraz roszczenia stron.

 

§ 5

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Platformy oferuje Kupującym będącym Przedsiębiorcami Towary nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku oferowania Towarów w stanie innym niż opisane w zdaniu pierwszym (np. Towarów używanych), informacja taka zostanie zawarta w jego opisie.

 2. Informacje o Towarach zamieszczonych na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po akceptacji przez Sprzedawcę złożonego za pośrednictwem Platformy Zamówienia (przyjęciu Zamówienia do realizacji). Sprzedawca nie odpowiada za treść i prawidłowość informacji o Towarach pochodzących od producenta.

 4. Kupujący składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

 5. Cena Towaru podana jest w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub innych walutach wskazanych w opisie Towaru i jest ceną brutto, tj. zawiera podatek VAT, chyba że co innego wynika z opisu Towaru. Cena Towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych Towarów, po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, a przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy Towaru..

 7. Składanie Zamówień za pośrednictwem Platformy możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu Konta użytkownika. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Platformy po zalogowaniu się na swoje Konto użytkownika. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest wybrać Towary, odznaczyć zamawianą ilość i dodać do Zamówienia.

 8. Zamówienia można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drop@bim-meble.pl.

 9. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego Sprzedawcy oferty – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - zakupu wybranych podczas składania Zamówienia Towarów po Cenach i na pozostałych warunkach określonych w Zamówieniu.

 10. Sprzedawca nie jest związany Zamówieniem. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez podania przyczyny. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego z powodu odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 11. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego podczas procesu rejestracji. Potwierdzenie zamówienia, w przypadku jego przyjęcia, nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od jego doręczenia Sprzedawcy i jest to okres, przez który Kupujący jest związany złożoną ofertą. Z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży Towarów wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia.

 12. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 11, uznaje się, że Sprzedawca nie przyjął oferty i wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 13. W przypadku braku dostępności niektórych Towarów objętych Zamówieniem Sprzedawca informuję Kupującego o ilości i rodzaju dostępnych Towarów. Kupujący uprawniony jest wówczas do modyfikacji swojej oferty.

 

§ 6

1. Zapłata za zakupione przez Kupującego towary może być zrealizowana w następujący sposób:

 1. płatność elektroniczna za pośrednictwem podmiotu świadczącego stosowną usługę płatniczą,

 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 1. Kupujący, o ile nie postanowiono inaczej podczas składania Zamówienia, zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. W przypadku gdy Kupujący zobowiązany był do zapłaty za towar przed jego wysyłką, umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony, w przypadku braku zapłaty za towar w umówionym terminie.

 3. Wysyłka Towarów, o ile nie postanowiono inaczej podczas składania Zamówienia, dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zastrzega możliwość indywidualnego ustalania terminów zapłaty i udzielania rabatów na rzecz poszczególnych Kupujących.

 5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu księgowy dokument rozliczeniowy  (faktura VAT), który wystawiony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokument księgowy wysłany będzie elektronicznie, na adres e-mail Kupującego, w terminie 7 dni od zaksięgowania zapłaty za dane Zamówienie lub dołączany będzie do przesyłki z Towarem.

 

§ 7

 1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy Towaru ustalany jest przez Sprzedawcę z Kupującym.

 2. Koszty dostawy Towaru ponosi Kupujący. Koszty dostawy doliczone będą do ceny sprzedaży.

 3. Przy składania Zamówienia Kupujący zobowiązany jest wskazać miejsce dostawy towaru. W przypadku nie wskazania miejsca dostawy przyjmuje się, iż miejscem dostawy jest adres siedziby Kupującego.

 4. Miejscem dostawy może być adres siedziby lub zamieszkania klienta Kupującego (dostawy dropshipingowe), wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

 5. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

 6. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy lub odbioru Towarów:

 1. odpłatna dostawa na terenie Polski oraz Unii Europejskiej przesyłką kurierską,

 2. bezpłatny odbiór osobisty Towaru z magazynu Sprzedawcy znajdującego się pod adresem: ul. Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec,

 1. Koszt dostawy na terytorium Polski wskazywany jest w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia, natomiast w przypadku dostaw poza granice Polski koszt dostawy jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Kupującym.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dostaw leżących po stronie kuriera realizującego dostawę Towarów.

 3. Odbiór Towaru przez Kupującego potwierdzony jest na dokumencie dostawy. Podczas odbioru Towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności ilościowej z zawartą umową sprzedaży oraz kontroli, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu szkody w obecności dostawcy. Odbiór Towaru bez zastrzeżeń traktowany jest jako potwierdzenie kompletności i zgodności Towaru z zawartą umową sprzedaży w w/w zakresie.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że będący przedmiotem umowy sprzedaży Towar nie jest dostępny - jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy - do zawiadomienia o tej okoliczności Kupującego.

 

§ 8

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.

 2. Szczegółowe uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej Gwarancji, jak również sposoby i warunki ich realizacji, określone są przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

 3. Reklamacje w ramach rękojmi za wady fizyczne należy składać do Sprzedawcy:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drop@bim-meble.pl

lub

 1. pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane osobowe lub nazwę Kupującego, dane teleadresowe, opis niezgodności Towaru z umową sprzedaży, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca będzie uprawniony do wezwania Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

 2. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi za wady fizyczne w terminie 3 dni od stwierdzenia wady. Po upływie tego terminu Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie, bądź na adres poczty elektronicznej Kupującego.

 4. Sprzedawca na Platformie prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Towarów, przy czym zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne - spowodowane względami technicznymi różnice - między wyglądem Towarów na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem Towarów, w szczególności dotyczące ich kolorystyki.

 

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Platformy jest Usługodawca. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 2. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE L 119, s. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowych umów oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę (w tym w celach marketingowych).

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, o których mowa w ust. 2, oraz zgodnie z Polityką prywatności. Zgoda na udostępnianie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych jest w pełni dobrowolna. Wszelkie uprawnienia związane z ochroną danych osobowych i sposoby ich realizacji są określone w Polityce prywatności.

 4. Platforma wykorzystuje pliki tekstowe Cookies, które są zapisywane przez serwer i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu optymalizacji korzystania z Platformy, dostosowania jego struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także na potrzeby tworzenia statystyk. Użytkownik, który nie wyraża zgody na stosowanie przedmiotowych plików, może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Wyłączenie obsługi plików Cookies może utrudnić, bądź nawet uniemożliwić korzystanie z Platformy. Szczegółowy opis działania plików Cookies i podobnych zawiera Polityka prywatności.

 

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego (prawo właściwe), w szczególności Kodeksu cywilnego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, lecz nie krótszym niż 14 dni od momentu jego opublikowania na stronie głównej Platformy.

 4. W przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę postanowień Regulaminu, jest on uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Do zawartych umów sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu w wersji przed zmianą.

 6. Wszystkie spory sądowe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, związane lub wynikłe z zawartych Umów sprzedaży,  będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla Sprzedawcy.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.07.2022 r.

bottom of page